Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Hallas Grafisk Design.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren
i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1 Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren pr. mail eller brev. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

Pris
2.1 Alle priser er ekskl. moms.
2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1 Har bestilleren, ud over det i kontrakten aftalte, anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag,prøvetryk og andre ting, er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt. Hvis ikke andet er aftalt, afregnes til leverandørens gældende timepris.
2.2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.
2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt,uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efteraftalens indgåelse.

3 Levering
3.1 Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder
levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når leverandørens arbejde er færdigt.
3.2 Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden samt ret til at hæve aftalen.
Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.
3.3 Levering af oplysninger/materiale, der er nødvendige ved udførelsen af arbejdet, skal være leverandøren i hænde hurtigt muligt efter kontraktens indgåelse - og senest to hverdage, før arbejdet påbegyndes.

4 Betaling
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.
4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. løbende måned.
4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5 Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1 Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades tiltredjemand.
5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, som reproduktions- og tryk media, uanset på hvilken måde de opbevares, er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret.
Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.
5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6 Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han/hun samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7 Mangler
7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.
7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere
herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
7.4 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8 Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft,
eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situationer.
8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede´hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, hvis årsagen hertil skyldes underleverandørens forsinkelse, jf. dog pkt. 9.1.

9 Produktansvar
9.1 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin artsædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at hun har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

10. Krænkelse af immaterielle rettigheder
10.1 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger,
mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet
tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende
hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
10.2 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men fremskaffet med henblikpå løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren. Bestilleren
må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

11 Sygdom og anden fravær
Såfremt leverandøren bliver længerevarende syg eller af anden årsag uarbejdsdygtig, er leverandøren
berettiget til at lade underleverandører varetage opgaven, såfremt ikke andet er aftalt ved indgåelse af aftalen.

12 Underleverandører
Leverandøren er berettiget til helt eller delvistat lade arbejde udføre hos underleverandører.

13 Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14- dages skrifter.

14 Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

15 Kontraktens gyldighed
I tilfælde af, at én eller flere bestemmelser måtte blive erklæret ugyldige, har dette ikke betydning for kontraktens gyldighed, idet den/de pågældende bestemmelse(r) i så fald vil blive erstattet med et indhold med tilsvarende økonomisk ækvivalens for parterne.